Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Coldstore.pdf 04/07/2019 - 12:31
कृषि यान्त्रिकरणका लागि साझेदारीमा कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना कार्यविधि.pdf 03/24/2019 - 10:56
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ सहकारी.pdf 02/05/2019 - 15:12
कृषि औजार यन्त्र उपकरणका लागि अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कृषि यान्त्रिकरण.pdf 02/05/2019 - 15:10
सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ सीमान्तकृत वर्ग लक्षित पशुपालन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:40
युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:39
पशुपंन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ पशुपंन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:38
डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ ०७५/०७६ डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५.pdf 01/30/2019 - 11:29

सूचना अधिकारी

जनक राज बोहरा

जनकराज बोहरा

९८६८४६१९२२

सम्पर्क