Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
भूमि सम्बन्धि तथ्याङ्क समाहित गर्ने वेभ पोर्टल निर्माण र भू-सूचना सम्प्रेषण गर्ने मोबाइल एप्लिकेशन निर्माण कार्यक्रम को लागि तयार गरिएको कार्यक्षेत्रगत शर्त (Terms of Reference (TOR)) ०७५/०७६ Terms-of-Reference-web-portal-mobile-application.pdf 04/10/2019 - 14:38
लागत सहभागिताको आधारमा कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनको अनुदानका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ 04/08/2019 - 11:24
कोल्डस्टोर, कोल्डरुम र राईपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ Coldstore.pdf 04/07/2019 - 12:31
केरा खेती क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम बारेको सूचना ०७५/०७६ केरा खेती.pdf 04/05/2019 - 14:24
नयाँ पोखरी निर्माण गर्नका लागि छनौट भएका प्रस्तावक/आवेदकहरुको नतिजा तथा सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ०७५/०७६ fish 1.pdf , fish 2.pdf , fish 3.pdf , fish 4.pdf 04/02/2019 - 10:47
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गर्नका लागि छनौट भएका तालिम प्रदायक संस्थाहरुलाई सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि सूचना ०७५/०७६ सूचना.pdf 03/27/2019 - 14:06
कृषि यान्त्रिकरणका लागि साझेदारीमा कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ०७५/०७६ कस्टम हाईरिङ सेन्टर स्थापना कार्यविधि.pdf 03/24/2019 - 10:56
स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालनका लागि पेश भएका आशयपत्र र प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा सफल भएका संस्थाहरुको विवरण ०७५/०७६ सूची.pdf 03/19/2019 - 14:31
२०७५ साल फागुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ०७५/०७६ Fagun Fatwari.pdf 03/17/2019 - 13:19
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ०७५/०७६ 03/15/2019 - 11:54

सूचना अधिकारी

सम्पर्क