Nepal Flag

शिर्षक अार्थिक वर्ष दस्तावेज मिति
साना ढुवानी साधन (Ambulatory VAN) को शिलबन्दी दररेट माग सम्बन्धीको सूचना ०८०/०८१ Ambulatory VAN.pdf 05/24/2024 - 10:56
साना ढुवानी साधन (Ambulatory VAN) को शिलबन्दी दररेट माग सम्बन्धीको सूचना ०८०/०८१ Ambulatory VAN.pdf 05/24/2024 - 10:56
साना ढुवानी साधन (Ambulatory VAN) को शिलबन्दी दररेट माग सम्बन्धीको सूचना ०८०/०८१ Ambulatory VAN.pdf 05/24/2024 - 10:56
सूचिकृत बारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ०८०/०८१ सूचना.pdf 05/12/2024 - 17:02
स्वत: प्रकाशन २०८० माघ देखि २०८० चैत मसान्त सम्म ०८०/०८१ Magh_Chaitra 2080.pdf 05/09/2024 - 15:21
स्वत: प्रकाशन २०८० माघ देखि २०८० चैत मसान्त सम्म ०८०/०८१ Magh_Chaitra 2080.pdf 05/09/2024 - 15:21
Specification of 4 Wheel Drive ०८०/०८१ Specification 4 wheel Drive.pdf 04/29/2024 - 17:00
खर्चको फाँटवारी ०८०/०८१ खर्चको फाँटवारी 312000114.pdf 04/28/2024 - 16:26
खर्चको फाँटवारी ०८०/०८१ खर्चको फाँटवारी 312000114.pdf 04/28/2024 - 16:26
खर्चको फाँटवारी ०८०/०८१ खर्चको फाँटवारी -312000113.pdf 04/28/2024 - 16:24

फेसबुक पेज

केरा खेती तालिम

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी

टिकेन्द्र कुश्मी 

कृषि प्रसार अधिकृत

मोबाईल नं. ९८४८६८८७४३

ईमेल ID: tiken047@gmail.com 

सम्पर्क